Резултати от проекта

3MVET Наръчник за учители

ISBN 978-619-7315-35-6

Основна цел на този интелектуален продукт е да бъде в подкрепа на учителите по професионална подготовка, отговорни за изпълнението на учебните планове и учебните програми в областта на машиностроенето, металообработване и металургия (за професиите и специалностите, предлагани от тяхното училище, по които се придобива  степен на професионална квалификация). Тъй като нашата цел е да се предоставят насоки за това как да си сътрудничат с бизнеса при изпълнение на посочените по-горе задачи, наръчникът ще бъде с акцент върху следните индикативни области:

 • ролите и отговорностите на  учителя-методик (терминологията варира в различните държави);
 •  необходими знания, умения и компетенции и начини за придобиване на допълнителна квалификация; подкрепа и съществуващи възможности за продължаващо образование;
 • специфика на учебните програми по професионална подготовка в областта на машиностроенето, металообработване и металургия ( съотношение теория спрямо практика);
 • разпределение на учебните часове за теория и за практически дейности в учебните програми - предизвикателства, правни пречки; решения, насочени към нуждите на учениците/обучаваните;
 • сътрудничество с бизнеса - правни разпоредби, очаквани резултати, задачи, съвместни отговорности, осигуряване на съгласуваност между теория и практика, наблюдение на практика/стажове, поддържане на контакти със стратегически местни и национални работодатели;
 • оценка на качеството на придобитите практически умения от учениците/стажантите в резултат на проведен обучение/стаж в реална работна среда в компания/предприятие;
 • степен на съвпадение на резултатите от обучението в училище и в реална работна среда;
 • сравнение на  покритите изискавния  по време на периода на работа в реална работна среда с  държавните образователни изисквания за придобиване на определена професия и степен на професионална квалификация;
 • продължаващо професионално развитие.

Съдържанието на наръчника може да изтеглите от тук

3MVET Наръчник за наставници

ISBN 978-619-7315-36-3

Основна цел на този интелектуален продукт е да бъде в подкрепа на наставниците, които отговарят за предоставянето на практическо обучение в компаниите/предприятията на ученици/ обучаеми в областта на машиностроенето, металообработване и металургия. Тъй като нашата цел е да се предоставят насоки за това как да се осъществява сътрудничеството с училищата (въвеждане на конкретно работно място в реална работна среда и обучение на ученици/обучаеми, изпълнение на учебни програми и   мониторинг на проведеното обучение, оценяване и осъществяване на обратна връзка с училището ), наръчникът ще бъде с акцент върху следните тематични области:

 • ролите и отговорностите на наставника;
  необходими знания, умения и компетенции и начини за придобиване на допълнителна квалификация; подкрепа и съществуващи възможности за продължаващо образование;
 • специфика на учебните програми по професионална подготовка в областта на машиностроенето, металообработването и металургията ( съотношение теория спрямо практика);
 • осигуряване на необходимата ангажираност на учениците в реални трудови дейности - предизвикателства, правни пречки; решения, насочени към нуждите на учениците/обучаемите;
 • сътрудничество с училищата - правни разпоредби, очаквани резултати, задачи, съвместни отговорности, осигуряване на съгласуваност на съдържанието  в учебните програми между теория и практика, наблюдение на стажове, поддържане на контакт със стратегически местни и национални доставчици на образование и обучение;
 • оценка на качеството на придобитите практически умения от учениците/обучаемите в резултат на проведен стаж/практика/обучение в реална работна среда в компания/предприятие;
 • степен на съвпадение на резултатите от обучението в училище и в реална работна среда;
 • сравнение на  покритите изискавния  по време на периода на работа в реална работна среда с  държавните образователни изисквания за придобиване на определена професия и степен на професионална квалификация;
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • възможности за провеждане на платени стажове/практики и за наемане на работа на ученици/обучаеми, придобили степе на професионална квалификация.

Съдържанието на наръчника може да изтеглите от тук

3MVET Сравнителна матрица

ISBN 978-619-7315-37-0

Основна цел на този интелектуален продукт е да се гарантира максимална преносимост на резултатите, придобити чрез обучение по теория и практика в училища и фирми, независимо от страната/ите, където е придобита професионалната квалификация (като резултат от формално образование и обучение; като резултат от или за да бъде извършвана трудова мобилност, т.е. квалифицирани специалисти на пазара на труда; като резултат от обучението на ученици/обучаеми или за осъществяване на  транснационална мобилност). Сравнителната матрица ще бъде в помощ както на учителите, отговорни за реализиране на учебните планове, учебните програми и сътрудничеството с бизнеса, така и на  наставниците, отговорни за провеждането на практическото обучение в предприятия в областта на машиностроенето, металообработването и металургията; също и на съответните заинтересовани страни, отговорни за официалното признаване на квалификации, придобити в чужбина и предоставящи продължаващото професионално обучение. Тя ще даде възможност за сравняване на придобитите компетенции и съответните национални и европейски  изисквания. Нашата цел е Сравнителната матрица да допринесе за по-лесно официално признаване на придобитите знания, умения и компетенции в Европа в областта на машиностроенето, металообработване и металургията, както и осигуряване на съгласуваност при осъществяване на  най-добрите практики, прилагани в различни страни.

Сравнителната матрица ще се фокусира върху следните тематични области:

 • цялостно обобщение на механизмите за получаване на квалификация в областта на машиностроенето, металообработването и металургията;
 • очаквани резултати от обучението (сравнителен анализ на приликите и разликите най-вече в България, Турция, Испания и Германия, но също така и обобщен вариант за Европа);
 • списък на наличните квалификации;
 • механизми на официална акредитация и признаване;
 • възможности за продължаващо ПОО в областта  на машиностроенето, металообработването и металургията  в различните държави (сравнителен анализ на приликите и разликите най-вече в България, Турция, Испания и Германия, но също така и обобщен вариант за Европа);
 • ECVET: принципи, транснационална мобилност, прилагане на системно ниво (в страни, където е приложимо), прилагане на ниво проект;
 •  други форми на акредитиране и признаване на резултатите от обучението като част от учене, проведен стаж или придобит професионален опит в чужда страна.

Свали 3MVET Сравнителна матрица