Новини

3MVET Сравнителна матрица

Основна цел на този интелектуален продукт е да се гарантира максимална преносимост на резултатите, придобити чрез обучение по теория и практика в училища и фирми, независимо от страната/ите, където е придобита професионалната квалификация (като резултат от формално образование и обучение; като резултат от или за да бъде извършвана трудова мобилност, т.е. квалифицирани специалисти на пазара на труда; като резултат от обучението на ученици/обучаеми или за осъществяване на  транснационална мобилност).

заключителната международна конференция по проект 3MVET

На 4 септември в парк-хотел „Москва“, гр. София се проведе заключителната международна конференция по проект: Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ 3MVET, по програма Еразъм+, който РААБЕ България изпълнява от месец октомври 2016 г.

Над 200 участници, от които 100 чуждестранни гости се включиха в конференцията, за да обменят опит от професионалния сектор, който е от ключово значение за икономиката на всяка държава.

3MVET Наръчник за наставници

Основна цел на този интелектуален продукт е да бъде в подкрепа на наставниците, които отговарят за предоставянето на практическо обучение в компаниите/предприятията на ученици/ обучаеми в областта на машиностроенето, металообработване и металургия.

3MVET Наръчник за учители

3MVET Наръчник за учители има за цел да бъде в подкрепа на учителите по професионална подготовка, отговорни за изпълнението на учебните планове и учебните програми в областта на машиностроенето, металообработване и металургия (за професиите и специалностите, предлагани от тяхното училище, по които се придобива  степен на професионална квалификация). Наръчникът предоставя практически насоки на учителите, за това как да си сътрудничат с бизнеса при изпълнение на посочените по-горе задачи, и съдържа множество приложения.

На 4 септември в парк-хотел „Москва“, гр. София се проведе заключителната международна конференция по проект: Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ 3MVET, по програма Еразъм+, който РААБЕ България изпълнява от месец октомври 2016 г.

Над 200 участници, от които 100 чуждестранни гости се включиха в конференцията, за да обменят опит от професионалния сектор, който е от ключово значение за икономиката на всяка държава.

Заключителна конференция по проект 3MVET

На 4 септември 2018 г. в Парк-хотел „Москва“, гр. София, България ще бъде проведена заключителната конференция по проект „Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ – 3MVET

В конференцията ще вземат участие 100 чуждестранни и 100 български гости.

В рамките на конференцията ще бъдат представени резултатите от проекта – 3МVET Наръчник за учители, 3МVET Наръчник за ментори в предприятия в областта на машиностроенето, металообработването и металургията и Матрица за признаване на резултати.

Участието в конференцията е безплатно. За участниците са предвидени работни материали, симултантен превод от английски език, кафе-пауза, обяд и сертификат за участие.

Дигитализация в сектора на машиностроенето: ключът към подобряване на продуктивността и ефективността

Дигитализацията на машиностроенето предоставя големи ползи за европейските компании по отношение на производителността и ефективността. Облачните технологии в сектора улесняват достъпа на европейските малки и средни предприятия до високоефективни облачни

Според доклад на Европейската комисия дигитализацията в машиностроителната индустрия напредва постоянно и важни функции по веригата на стойността бързо се дигитализират като по този начин се усъвършенства продуктовата гама на сектора чрез въвеждането на дигитални функционалности и иновативни, основани на данни, услуги.

Менторските програми като успешна политика за компаниите

Менторството играе важна роля не само за ученето в работна среда, но също така е от полза за репутацията и работната среда на компанията

Обученията под ръководството на ментори, провеждани в реална работна среда, са много важни за учениците от професионалните училища, защото увеличават възможностите им за бъдеща професионална реализация.

Предвид липсата на видимо активно сътрудничество между училищата и бизнеса в сектора на машиностроенето, металообработването и металургията, има много ползи за компаниите, които насърчават менторските програми.

Домакин на транснационалната среща бе Центърът за професионално обучение и образование Somorrostro от 7 до 9 февруари 2018 г.

В периода 7-9 февруари 2018 г. в Мускиз, Испания се проведе третата среща от проекта 3MVET (Иновативни материали за професионалното образование и обучение в областите "Машиностроене, металообработване и металургия").

Бъдещи тенденции и приоритети на ПOO през XXI в.

По време на уъркшопа, организиран от СЕДЕФОП, който е и част от проекта „Променящата се същност и роля на професионалното образование и обучение в Европа“, над 40 участници обсъдиха динамично променящата се роля и същност на ПОО

Изследователи, законотворци, обучители и други заинтересовани страни се събраха от 20 до 21 февруари 2018 г. в Солун, Гърция, за да обменят опит и знания за бъдещето на ПОО на национално равнище, като насърчават сътрудничеството по тези въпроси в Европа.