Бъдещи тенденции и приоритети на ПOO през XXI в.

Бъдещи тенденции и приоритети на ПOO през XXI в.

По време на уъркшопа, организиран от СЕДЕФОП, който е и част от проекта „Променящата се същност и роля на професионалното образование и обучение в Европа“, над 40 участници обсъдиха динамично променящата се роля и същност на ПОО

Изследователи, законотворци, обучители и други заинтересовани страни се събраха от 20 до 21 февруари 2018 г. в Солун, Гърция, за да обменят опит и знания за бъдещето на ПОО на национално равнище, като насърчават сътрудничеството по тези въпроси в Европа.

Уъркшопът „Професионално образование и обучение в XXI в. – бъдещи тенденции и приоритети“ е предхождан от серия събития, проведени през 2016 г. и 2017 г.  и предоставя възможност да се обсъдят как могат да бъдат синтезирани констатациите от различните задачи на проекта и как могат да бъдат включени в последната му част – конференция, която ще се проведе през ноември 2018 г.

Заключенията, представени на семинара, могат да бъдат обобщени в две основни направления:

Промени в ПОО в периода 1995-2018 г.:

• Разширяване

• Промяна на квалификациите (образователните системи)

• Улесняване на прехода към пазара на труда и предоставяне на възможност за учене през целия живот чрез тесни връзки с работодателите и придобиване на основни общи и преносими умения

• Държавна намеса в ППО за сметка на участието на социалните партньори в някои страни от ЕС

• Фирми, които се оттеглят от предлагането на дуално обучение

• Намаляване на участието

• Социалното уважение като предизвикателство

• Влияние на европейските процеси и инструменти

Уроци за следващите 2 десетилетия, в следните области:

  • Напътстване
  • Управление и осигуряване
  •  Задоволяване на нуждите от бързи промени и дългосрочна стабилност и предвидимост
  •  Предизвикателства

Може да научите повече за дискусиите по време на уъркшопа, както и за промените и уроците в ПОО за следващите 2 десетилетия тук.  

Източник: http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/vet-21st-century-future-trends-and-priorities