Наръчникът за ментори в областта на машиностроенето, металообработването и металургията – разработват се иновативни материали за ментори

Образованието и квалификациите на менторите варират в различните страни, но социалните, комуникативни и организационни компетенции са общи в компаниите из цял свят

Образованието и квалификациите на менторите варират в различните страни, но социалните, комуникативни и организационни компетенции са общи в компаниите из цял свят

Успешните ментори трябва да разполагат с набор от умения. Въпреки че в повечето страни няма изисквания за определено образование и квалификация, тези специалисти трябва да работят усилено върху непрекъснатото развитие и подобряване на техните социални и организационни компетенции.

Една от отговорностите на ментора е да помага на учениците да се впишат в работната среда и да направят плавен преход от училище към работно място. Той трябва да бъде емпатичен и емоционално интелигентен човек и  да бъде надежден източник на подкрепа, насърчаване, както и източник на добри професионални съвети.

Ето и трите типа компетентности, които трябва да притежава всеки ментор в 3МVET сектора:

•             социални компетентности – включват много различни способности като: наличие на умения за слушане и за общуване, способности за споделяне на опит, за показване на ентусиазъм и отговорност, за придържане към теорията за равенството, за постоянна креативност и позитивизъм, за напътствия, съвети и т.н.

•             комуникативни компетентности – също включват много способности като: активно слушане, предоставяне на информация, поставяне на въпроси, осигуряване на обратна връзка, невербална комуникация, способност за изграждане на взаимоотношения, способност за мотивация на обучаемите, способност за определяне на цели и разрешаване на конфликти.

•             организационни компетентности – включва различни способности като аналитично мислене, планиране и организиране, вземане на решения, инициативност, способност за наставничество, делегиране на власт, творчество и иновации и т.н.

Менторите са отговорни за дейности, които могат да се разделят в 3 групи: преди, по време и след обучението в реална работна среда. Тяхната роля е значима във всички етапи от практическото обучение.