Наръчник за учители в областта на машиностроенето, металургията и металообработването - разработват се иновативни материали

Наръчник за учители в областта на машиностроенето, металургията и металообработването - разработват се иновативни материали

Основната цел на Наръчника като резултат от проекта 3MVET е да окаже подкрепа на учителите, отговорни за планирането на учебната програма, цялостното изпълнение на учебните планове и разпределението на теорията и практиката през учебната година

Тъй като целта е да се предоставят насоки как да се работи съвместно с бизнеса при изпълнение на горепосочените задачи, наръчникът се съсредоточава върху следните области:

  • Роли и отговорности на учителя по методика (терминологията варира в различните страни).
  • Необходими знания, умения и компетенции; начини за придобиване на допълнителна квалификация; подкрепа и съществуващи възможности за продължаващо образование.
  • Специфика на учебните планове за квалификация в областта на машиностроенето, металообработването и металургията (теория срещу практика).
  • Разпределение на учебните часове и практическите дейности в учебния план - предизвикателства, правни пречки, решения, насочени към нуждите на учениците / обучаваните.
  • Сътрудничество с бизнеса - правни разпоредби, очаквани резултати, задачи, общи отговорности, осигуряване на връзка между теорията и практиката, мониторинг на работното място, поддържане на контакти със стратегически местни и национални работодатели.
  • Оценка на качеството на придобитите практически умения от учениците / обучаваните в ПОО в резултат от стажуването.
  • Свързване на постигнатите резултати от училищното образование и от обучението на работното място.
  • Сравняване на обхванатите единици по време на стажуването с държавните образователни стандарти и търсената квалификация.
  • Продължаващо професионално развитие.