3MVET Наръчник за наставници – ценно помагало за мотивирани и вдъхновяващи наставници

3MVET Наръчник за наставници

Основна цел на този интелектуален продукт е да бъде в подкрепа на наставниците, които отговарят за предоставянето на практическо обучение в компаниите/предприятията на ученици/ обучаеми в областта на машиностроенето, металообработване и металургия. Тъй като целта на проекта 3MVET е да се предоставят насоки за това как да се осъществява сътрудничеството с училищата (въвеждане на конкретно работно място в реална работна среда и обучение на ученици/обучаеми, изпълнение на учебни програми и   мониторинг на проведеното обучение, оценяване и осъществяване на обратна връзка с училището ), наръчникът е с акцент върху следните тематични области:

 • ролите и отговорностите на наставника;
  необходими знания, умения и компетенции и начини за придобиване на допълнителна квалификация; подкрепа и съществуващи възможности за продължаващо образование;
 • специфика на учебните програми по професионална подготовка в областта на машиностроенето, металообработването и металургията ( съотношение теория спрямо практика);
 • осигуряване на необходимата ангажираност на учениците в реални трудови дейности - предизвикателства, правни пречки; решения, насочени към нуждите на учениците/обучаемите;
 • сътрудничество с училищата - правни разпоредби, очаквани резултати, задачи, съвместни отговорности, осигуряване на съгласуваност на съдържанието  в учебните програми между теория и практика, наблюдение на стажове, поддържане на контакт със стратегически местни и национални доставчици на образование и обучение;
 • оценка на качеството на придобитите практически умения от учениците/обучаемите в резултат на проведен стаж/практика/обучение в реална работна среда в компания/предприятие;
 • степен на съвпадение на резултатите от обучението в училище и в реална работна среда;
 • сравнение на  покритите изискавния  по време на периода на работа в реална работна среда с  държавните образователни изисквания за придобиване на определена професия и степен на професионална квалификация;
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • възможности за провеждане на платени стажове/практики и за наемане на работа на ученици/обучаеми, придобили степе на професионална квалификация.

Наръчникът е достъпен за свободно изтегляне в 5 езикови версии:
 

BG версия: http://www.3mvet.eu/bg/резултати-от-проекта

EN версия: https://www.3mvet.eu/en/project-results
DE версия: https://www.3mvet.eu/de/projektergebnisse
ES версия: https://www.3mvet.eu/es/resultados-del-proyecto
TR версия: http://www.3mvet.eu/tr/proje-sonuçları