3MVET Наръчник за учители – ценно помагало за промяна в методите и подходите на преподаване

3MVET Наръчник за учители

3MVET Наръчник за учители има за цел да бъде в подкрепа на учителите по професионална подготовка, отговорни за изпълнението на учебните планове и учебните програми в областта на машиностроенето, металообработване и металургия (за професиите и специалностите, предлагани от тяхното училище, по които се придобива  степен на професионална квалификация). Наръчникът предоставя практически насоки на учителите, за това как да си сътрудничат с бизнеса при изпълнение на посочените по-горе задачи, и съдържа множество приложения.  Съдържанието на наръчника е с акцент върху следните индикативни области:

  • ролите и отговорностите на  учителя-методик (терминологията варира в различните държави);
  •  необходими знания, умения и компетенции и начини за придобиване на допълнителна квалификация; подкрепа и съществуващи възможности за продължаващо образование;
  • специфика на учебните програми по професионална подготовка в областта на машиностроенето, металообработване и металургия ( съотношение теория спрямо практика);
  • разпределение на учебните часове за теория и за практически дейности в учебните програми - предизвикателства, правни пречки; решения, насочени към нуждите на учениците/обучаваните;
  • сътрудничество с бизнеса - правни разпоредби, очаквани резултати, задачи, съвместни отговорности, осигуряване на съгласуваност между теория и практика, наблюдение на практика/стажове, поддържане на контакти със стратегически местни и национални работодатели;
  • оценка на качеството на придобитите практически умения от учениците/стажантите в резултат на проведен обучение/стаж в реална работна среда в компания/предприятие;
  • степен на съвпадение на резултатите от обучението в училище и в реална работна среда;
  • сравнение на  покритите изискавния  по време на периода на работа в реална работна среда с  държавните образователни изисквания за придобиване на определена професия и степен на професионална квалификация;
  • продължаващо професионално развитие.

Наръчникът е достъпен за свободно изтегляне в 5 езикови версии:
BG версия: http://www.3mvet.eu/bg/резултати-от-проекта

EN версия: https://www.3mvet.eu/en/project-results
DE версия: https://www.3mvet.eu/de/projektergebnisse
ES версия: https://www.3mvet.eu/es/resultados-del-proyecto
TR версия: http://www.3mvet.eu/tr/proje-sonuçları