Новини

Учителят-методик – образование и квалификация

Учителят-методик трябва да има положително отношение към сътрудничеството, да умее да работи в екип, както и да работи в посока продължаване на професионалното образование и след завършване на училище

Учителите-методици, които работят с ученици от всички възрастови групи, трябва да развиват тяхното образование. Те отговарят за планирането на уроците, възлагането на проекти и задания в клас. Учебните изисквания за учителите зависят от тяхната специализация.

Изследователите са единодушни относно някои от принципите на преподаване на учителите-методици, а именно - улесняването (фасилитирането) на ученето сред учениците.

Наръчник за учители в областта на машиностроенето, металургията и металообработването - разработват се иновативни материали

Основната цел на Наръчника като резултат от проекта 3MVET е да окаже подкрепа на учителите, отговорни за планирането на учебната програма, цялостното изпълнение на учебните планове и разпределението на теорията и практиката през учебната година

Тъй като целта е да се предоставят насоки как да се работи съвместно с бизнеса при изпълнение на горепосочените задачи, наръчникът се съсредоточава върху следните области:

Втора международна среща по проект 3MVET в Испания, Сарагоса - работещо партньорство в действие

В периода 10 - 12 май 2017 година в Сарагоса, Испания, се проведе втората международна среща по проект 2016-1-BG01-KA202-023652

В периода 10 - 12  май 2017 година в Сарагоса, Испания, се проведе втората международна среща по проект 2016-1-BG01-KA202-023652 – „Иновативни материали за професионалното образование и обучение в направление "Машиностроене, металообработване и металургия" - Innovative VET materials for the professional  field of  „Mechanical Engineering, Metalworking and Metallurgy“ - 3MVET.

Какво е индустрия 4.0?

Всички говорят за Индустрия 4.0. Но какво точно означава този термин? И какво беше преди това?

Индустрия 4.0 се отнася до четвъртата индустриална революция. След механизацията (Индустрия 1.0), масово производство (Индустрия 2.0) и автоматизацията (Индустрия 3.0), сега "интернетът на предметите и услугите" се превръща в неразделна част от производството. Индустрия 4.0 има потенциал да създаде извънредни възможности за растеж и конкурентни предимства за Германия като място за бизнес. Експертите прогнозират, че предприятията ще могат да увеличат производителността си с около 30%, ако използват Индустрия 4.0

Социални машини

3MVET България

Събитие за популяризирне на проект 3MVET - 19 януари 2017

На 19 януари 2017 г. в семинарната зала на Германо-Българската индустриално-търговска камара в София се проведе среща на фокус група по проблемите на чиракуването в малките и средни предприятия. В срещата взе участие Галина Петрова, мениджър проекти в РААБЕ България и член на екипа, работещ по международния проект 3MVET по програма Еразъм+.

Innovative materials for teachers and mentors in the field of Mechanical Engineering, Metalworking and Metallurgy are being developed

Втора международна среща по проект 3MVET в Испания, Сарагоса - работещо партньорство в действие

В периода 10 - 12  май 2017 година в Сарагоса, Испания, се проведе втората международна среща по проект 2016-1-BG01-KA202-023652 – „Иновативни материали за професионалното образование и обучение в направление "Машиностроене, металообработване и металургия" - Innovative VET materials for the professional  field of  „Mechanical Engineering, Metalworking and Metallurgy“ - 3MVET.

2016 update of the European inventory on validation published

Публикуван е синтезиран доклад, който допълва актуализацията за 2016 г. на Европейския наръчник за валидиране на знанията от неформално и самостоятелно учене. Общият доклад е придружен от 36 национални и четири тематични доклада

Наръчникът представя актуализиран преглед на практиките и договореностите за валидиране във всички държави-членки на ЕС, страните от Европейската асоциация за свободна търговия и Турция. Актуализацията за 2016 г. е шестата по ред, следваща тези през 2004 г., 2005 г., 2008 г., 2010 г. и 2014 г.

Do you know: what is a Metal worker?

Тази професия е безкрайно важна, защото създава различни части за изграждане на малки предмети като автомобилни компоненти или на големи части за конструиране на мостове

Металообработващите работници наблюдават, регулират и контролират различни прости или сложни машини за рязане, отливане или формоване на метали. Работата обикновено е безопасна и обхваща широк спектър от различни задължения. Металообработващият работник използва своите умения за производство на ежедневни продукти. Без тази професия не биха съществували компонентите за автомобили, сгради, прозорци и много други метални предмети.

Какво прави металообработващият работник?

Do you know: what is a Metallurgical Engineer?

Металургия е изследването на качествата на метала, а знанията се прилагат за производството, пречистването, употребата и рециклирането на металите

Металурзите (наричани още металургични инженери или инженери по материалознание) са учени в областта на материалите, които имат специализирани знания за метали като стомана, алуминий, желязо, мед. Те често работят със сплави – метали, смесени един с друг или с други елементи, за да получат специфични търсени свойства. Те изпитват ефективността им и решават кои метали в какви случаи да бъдат използвани.

Do you know: what is a Mechanical Engineer?

Много индустрии разчитат на механични системи и поради тази причина машинното инженерство се смята за една от най-разнообразните инженерни дисциплини

Машинните инженери предоставят ефективни решения за развитието на процеси и продукти, създават от дизайни на малки компоненти до дизайн на големи заводи, машини или превозни средства.

Те работят на всички етапи от създаването на един продукт – от проучването и разработването, до дизайна и производството, чак до инсталирането и въвеждането в експлоатация. Благодарение на това, има търсене на такива кадри в широк диапазон сектори, като: