Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май“- гр.Червен бряг

Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май“- гр.Червен бряг

Историята на нашето училище започва през 1970, когато вследствие на продължаващото интензивно развитие на Червен бряг и района, утвърждаването на завода за резервни части и прерастването му в голям машиностроителен комбинат - МК „Девети май“, се открива самостоятелно Средно професионално техническо училище по машиностроене.

От 1975 г. всяка година се приемат по 6  или 7 паралелки за машиностроителни специалности: стругаро-фрезист, шлосер-монтьор, електро и газозаваряване, електрообзавеждане на промишлени предприятия.

От 1975/76 учебна година започва приема на първите паралелки с четиригодишен срок на обучение по специалностите „Технология на машиностроенето - студена обработка“ и „Бронетанкова техника“.

Повратен момент в биографията на училището е датата 15 юни 1987 г., когато СПТУ по машиностроене се трансформира в Техникум по механоелектротехника „Девети май“. Наред с традиционните машиностроителни специалности започва обучение и по нови, с подчертано бъдеще: „Автомобили и кари“, „Електронна техника“, „Хладилна техника“, „Технолог-програмист на системи с ЦПУ“, а в последните години се подготвят специалисти в профил „Технология на облеклото“ и „Компютърна техника и технологии“.

В 40-годишната история на ПГМЕТ „Девети май“ са получили образованието си над 6000 младежи и девойки, като над 30% от тях продължават образованието си в страната и чужбина. Тяхната реализация като техници, инженери, икономисти, педагози и др. поддържа авторитета на Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май“ - гр.Червен бряг.

Понастоящем ние предлагаме на нашите ученици образование в специалността  "Машини и системи за ЦПУ". Приемът се извършва след завършен VIII клас. Срок на обучение – 4 години.   При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на проектирането на технологични процеси за механична обработка, съставянето на управляващи програми за изработване на детайлите в автоматичен режим и изготвянето на технологична документация. Завършилите ще могат да проектират машиностроителни изделия и технологични процеси за механична  обработка, да обработват детайли върху универсални и програмни машини, да познават пултовете за управление на машините и системите с ЦПУ, да програмират системи за ЦПУ и да изработват техническа документация .

Освен това към ПГМЕТ „Девети май“ е създаден Център за професионално обучение на основание Решение от заседание на Педагогическия съвет на ПГМЕТ „Девети май“ - гр. Червен бряг, проведен на 25.10.2007 г., като специализирано звено за непрекъснато обучение и професионална квалификация на лица над 16-годишна възраст по реда на глава III от Закона за професионално образование и обучение.

НАПОО с Лицензия № 200712547 от 05.03.2008 г. дава право на ЦПО към ПГМЕТ „Девети май“- гр. Червен бряг да извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии/специалности:

  • Оператор на компютър/Текстообработване
  • Машинен оператор/Металорежещи машини
  • Машинен монтьор/Машини и съоръжения за обработка на металите
  • Заварчик/Заваряване
  • Огняр/Огнярство
  • Монтьор на електронна техника/Промишлена електроника
  • Монтьор на компютърни системи/Комютърна техника и технологии
  • Монтьор на транспортна техника/Автотранспортна техника
  • Оператор в текстилното производство/Плетачно производство
  • Оператор в производството на облекло/Производство на облекло от текстил

Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се в нашата община, е в областта на военната промишленост, машини, облекло и хранително-вкусовата промишленост. Въпреки че структурата на производството, с изключение на сектора на преработката на дървесина, се запазва през годините, общата икономическа криза повлия негативно върху състоянието на промишлеността: непълно и неефективно използване на капацитета, ограничени производствени възможности, остаряла техника и технология, недостатъчна инвестиционни възможности, неефективен следприватизационен контрол, недостатъчна наличност на пазари, недостатъчно развити и поддържана инфраструктура. Положителен елемент в тези негативни статистики е влизането на чужди капитали в редица бивши предприятия (т.е. австрийски, италиански, немски, френски, гръцки). Затова нашата най-важна задача е да се гарантира, че ние, като доставчик на ПОО, в тясно сътрудничество с бизнеса, развиваме  квалифицирана работна сила, за да отговорим на нуждите на пазара на труда, както  и за да се увеличи пригодността за заетост и професионално развитие на младите хора.

Инж. Емил Тодоров - директор на Професионална гимназия по механика и електротехника "Девети май", с 21 години професионален опит като учител и ръководител на училището. Г-н Тодоров не само ще действа като законен представител на училището, но също така ще бъде член на Управителния комитет и ще отговаря за цялостната координация за разработването на нови учебни материали.

pgmet@mail.bg

Инж. Сашо Плючарски - помощник -директор. Той ще участва в процеса на създаване и тестване на обучителните материали .

pgmet@mail.bg

Инж. Любка Тодорова - старши учител  по професионално обучение. Тя  ще участва в развитието на основните продукти,  най-вече по време на фазата на тестване, когато новите материали ще бъдат приложени пилотно в практиката. Лице за контакт.

pgmet@mail.bg

Г-н Иван Печев - преподавател по английски език; има също така богат опит в разработването на проекти и превод на професионална литература (с фокус върху "Машиностроене, металообработване и металургия"), ценният му опит ще се използва по време на последната фаза на изпълнението на проекта, когато новосъздадените продукти ще трябва да бъдат преведени.

pgmet@mail.bg