Proje Hakkında

Mesleki eğitim ve öğretim, Avrupa'daki işleyişi ve algılama biçimindeki değişime rağmen, bilgi yoğun toplumlara geçişte kilit rol oynamaya devam etmektedir. Avrupa Komisyonu Üye Ülkeleri, mesleki becerilerin kalitesini yükseltmek için dünya ölçeğinde bir mesleki eğitim ve öğretim geliştirmede kaliteli stajyerlik, çıraklık ve ikili mesleki eğitimi de içeren  iş temelli öğrenmeyi teşvik etmeye yönelik çabalarını artırmaya çağırdı.

Çıraklık için tek bir model yoktur, çıraklık eğitim birçok ülkede mesleki eğitim ve öğretimde temel bir rol oynamaktan uzaktır, kredilerin transferini ve bunun yanı sıra öğrenme çıktılarının tanınmasını da olumsuz etkilemektedir. Bu aynı zamanda ulus ötesi işgücü hareketliliği yoluyla işsizlik oranlarının azaltılması hedefine de engel oluşturmaktadır.

Metal, mühendislik ve teknoloji tabanlı sanayilerin çıkarlarını temsil eden metal, mühendislik ve teknoloji tabanlı sektörlerdeki Avrupa işveren örgütü CEEMET'e göre Avrupa'daki üye şirketleri Metal, mühendislik ve teknoloji tabanlı tüm ürün ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 12,7 milyon iş sağlayan, hem istihdam seviyeleri hem de katma değer bakımından Avrupa'daki en büyük sanayi sektörünü oluşturmaktadır ve bu nedenle Avrupa'nın geleceğini garanti altına alınması için hayati önem taşımaktadır. Bu anlamda 3MVET projesi, anahtar önemde bir mesleki sektör üzerinde yoğunlaşmaktadır ve mesleki eğitim öğretimde çekiciliğini artırmayı, aynı zamanda Avrupa’nın ekonomik kalkınmadaki en son eğilimleri nedeniyle halihazırda çok talep gören mesleklerin profilini ve kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Ne yazık ki, Almanya dışındaki tüm ortak ülkelerde, pazar ihtiyaçları Mesleki Eğitim ve Öğretim veren kurumlarca sağlanan kalifiye işgücünün yeteneklerinden çok ileridir.

Projemiz 3MVET ön araştırması sırasında, ana bulgularımızdan biri, yukarıda açıklanan boşlukların varlığının ana nedenlerinden birinin, teorik ve pratik eğitim programlarının hazırlanmasında mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile işletme arasındaki aktif işbirliğinin yokluğuyla bağlantılı olmasıdır. Dolayısıyla, teoriyi sağlayanlarla pratik becerilerin bir bölümünün (uygulanabilir olduğunda) bağlantıları ve mesleki yeterliliklerin oluşturulmasını sağlamak için gerçek işe yerleştirme sağlayan bağlantıların kopmuş veya eksik olmasıdır.

HEDEFLER: 3MVET projesinin temel amacı aşağıdaki yenilikçi ürünleri tasarlamak, geliştirmek, test etmek, doğrulamak, kullanmak, yaygınlaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır:

  • Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarında verilen müfredat ve ders programını aktarmakla sorumlu öğretmenler için metodolojik materyaller ve "Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji" alanındaki şirketler ile işbirliği, yani 3MVET Öğretmen El Kitabı;
  • "Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji" alanındaki mesleklerde çırak veya öğrencinin işe yerleştirme faaliyetlerinin izlenmesinde görev alan şirket ustabaşı/mentorleri için eğitim materyalleri, yani 3MVET Mentor El Kitabı;
  • "Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji"alanında bilgi, beceri ve yetkinliklerin uluslararası tanınırlığını sağlamak için ortak bir çerçevede, teorik ve pratik deneyimler yoluyla Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri / stajyerleri ve işgücünün öğrenme çıktılarının matriks haritalaması, yani 3MVET Tanınırlık Matriksi.

HEDEF GRUPLAR:

  • Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji (3M sektörü) alanı Meslek öğretmenleri;
  • 3M sektöründeki işe yerleştirme deneyimi sunan işletmeler / imalatçılar / firmalardaki mentorlar,
  • Makine Mühendisliği, Metal İşleri ve Metalurji alanlarında ve uzmanlıklarından herhangi birinde nitelik kazanan Mesleki Eğitim öğrencileri / stajyerlerinin yanı sıra profesyoneller (aktif çalışanlar).