За проекта

Иновативни материали за професионалното образование и обучение

РААБЕ България е координатор на международен проект по програма Еразъм+

Въпреки различните начини, по които професионалното образование и обучение  функционира и се възприема в Европа, то продължава да играе ключова роля в прехода към по-високи нива на познание и развитие на обществата в държавите-членки на Европейския съюз.

Европейската комисия призовава да бъдат увеличени усилията  за  повишаване качеството на професионалните знания и  умения и за насърчаване на ученето, основано на работа в реална работна среда, включително провеждането на качествени стажове, разширяване на чиракуването и дуалната система на обучение.

Не съществува единен модел за чиракуване и стажуване, в много страни тези форми на обучение далече не са приоритет, което се отразява отрицателно на трансфера на кредити, както и на признаването на резултатите от обучението. Това  създава пречки за намаляване  на безработицата чрез транснационална мобилност на пазара на труда.

Проектът „Иновативни материали за професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия“ в областта на професионалното образование и обучение" - 3MVET е фокусиран върху професионален сектор от ключово значение за икономиката на всяка държава. Има за цел да повиши привлекателността на професионалното образование и обучение като цяло, но също така и популярността и подобряването на качеството на обучението по професиите, които в момента са много  търсени поради най-новите тенденции в икономическото развитие на Европа. За съжаление нуждите на пазара на труда изпреварват способността на образователните институции да предоставят квалифицирана работна сила.

Една от причините за това е липсата на активно сътрудничество между професионалните училища и бизнеса в процеса на създаване на учебните програми за обучение и реализирането на практическото обучение.

В тази посока е и основната цел на партньорите, работещи по проекта 3MVET – РААБЕ България – координатор на проекта, Palfinger Productionstechnik ЕООД – България, Професионална гимназия по механоелектротехника „ 9 май“- гр. Червен бряг, Klett MINT – Германия, университетът Balikesir -  Турция, Технически лицей ORTAKOY – Турция, Технологичен институт ITAINNOVA – Испания, Център за професионално обучение и образование Somorrostro – Испания.

8 организации от 4 държави обединяват усилията си за  проектиране, разработка, тестване, валидиране и  разпространение на следните иновативни продукти:

  • методически материали за учители, които отговарят за реализирането на учебния план и учебните програми в професионалните училища и институции в сътрудничество с фирми и предприятия по професии и специалности  от областта на направление "Машиностроене, металообработване и металургия" -  3MVET Наръчник  за учители.
  • учебни материали за наставници/ментори, ангажирани в предоставянето и оценяването на дейностите по практическото  обучение на ученици/чираци/стажанти  по професии и специалности  от областта на направление "Машиностроене, металообработване и металургия" -  3MVET Наръчник  за наставници.
  • матрица за сравняване на резултатите от обучението на  ученици/чираци/стажанти  по професии и специалности  от областта на направление "Машиностроене, металообработване и металургия" с една обща рамка, за да се даде възможност за транснационално признаване на знания, умения и компетенции -  3MVET сравнителна Матрица.

Целевите групи на проекта са:

  • учители по професионална подготовка по професии и специалности  от областта на направление "Машиностроене, металообработване и металургия"  (сектор 3M);
  • наставници/ментори в предприятията от областта на машиностроенето, металообработването и металургията;
  • ученици/чираци/стажанти, обучаващи се за придобиване на квалификация по  някоя от професиите и специалностите от областта на машиностроенето, металообработването и металургията, както и работещи по тези професии и специалности.