Дигитализация в сектора на машиностроенето: ключът към подобряване на продуктивността и ефективността

Дигитализация в сектора на машиностроенето: ключът към подобряване на продуктивността и ефективността

Дигитализацията на машиностроенето предоставя големи ползи за европейските компании по отношение на производителността и ефективността. Облачните технологии в сектора улесняват достъпа на европейските малки и средни предприятия до високоефективни облачни

Според доклад на Европейската комисия дигитализацията в машиностроителната индустрия напредва постоянно и важни функции по веригата на стойността бързо се дигитализират като по този начин се усъвършенства продуктовата гама на сектора чрез въвеждането на дигитални функционалности и иновативни, основани на данни, услуги.

Предимствата на „интелигентната“ индустрия са огромни - подобряване на ефективността на ресурсите, намаляване на консумацията на енергия, намаляване на дефектите и намаляване на времето за реализиране на продуктите на пазара.  Цифровата трансформация на машиностроенето води до значителен скок и в производителността.

Индустрия 4.0 повишава нуждите на компаниите да интегрират и обработват информация от различни външни източници, водещи до нови обединени модели за работа, за да осъществят потенциала си за приходи. По веригата на стойността и по време на целия жизнен цикъл на продуктите, по-тясното сътрудничество, стратегическите съюзи и крос-функционалната интеграция между различните компании, предлагащи допълнителни технологии и услуги, вероятно ще станат стандарт за работа в индустрията.

Най-важните аспекти на цифровизацията в машиностроенето могат да бъдат обобщени в следните категории:

  • Облачно базирани услуги в машиностроенето – Преминаването от системите за автоматизирано проектиране към системи с компютърно подпомагано проектиране, от софтуер, работещ на локални машини, към облачни приложения, работещи при поискване, е революционна промяна за инженерните компании.
  • Данните - новото “дигитално лепило“, което свързва всички компоненти и връзки.  Индустрия 4.0 и технологичните й възможности са преди всичко информационни. Смяната се основава върху отместване на фокуса от физическите активи към  оптимизирането на начина, по който данните, разглеждани като ценен актив, се обработват, анализират и споделят по цялата верига на стойността и по време на жизнения цикъл на продукта. Голямото предимство на данните е, че предоставят нови пазарни възможности – огромни количества информация се създават от служители, клиенти, процеси, предприятия, продукти и машини и лесно могат да се генерират, събират, обработват и споделят между компании, географски области и системни домейни.
  • Високоскоростна широколентова връзка - разработването и разширяването на бърза и надеждна Интернет връзка е от съществено значение за предоставянето на услуги за цифрова машиностроителна поддръжка от следващо поколение.
  • Мрежи от данни и центрове за високопроизводителни изчисления – Генерирането на огромни количества данни изискват управление, обработка, съхранение, сигурност на данните и мащабни ИТ ресурси . Високопроизводителните центрове за изчисления, базирани на облачни услуги, ще бъдат основен ресурс за управлението им.

Източник: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/content/digitising-mechanical-engineering-leveraging-potential-cloud-and-data