3MVET Сравнителна матрица

3MVET Сравнителна матрица

Основна цел на този интелектуален продукт е да се гарантира максимална преносимост на резултатите, придобити чрез обучение по теория и практика в училища и фирми, независимо от страната/ите, където е придобита професионалната квалификация (като резултат от формално образование и обучение; като резултат от или за да бъде извършвана трудова мобилност, т.е. квалифицирани специалисти на пазара на труда; като резултат от обучението на ученици/обучаеми или за осъществяване на  транснационална мобилност). Сравнителната матрица е в помощ както на учителите, отговорни за реализиране на учебните планове, учебните програми и сътрудничеството с бизнеса, така и на  наставниците, отговорни за провеждането на практическото обучение в предприятия в областта на машиностроенето, металообработването и металургията; също и на съответните заинтересовани страни, отговорни за официалното признаване на квалификации, придобити в чужбина и предоставящи продължаващото професионално обучение. Тя ще дава възможност за сравняване на придобитите компетенции и съответните национални и европейски  изисквания. Нашата цел е Сравнителната матрица да допринесе за по-лесно официално признаване на придобитите знания, умения и компетенции в Европа в областта на машиностроенето, металообработване и металургията, както и осигуряване на съгласуваност при осъществяване на  най-добрите практики, прилагани в различни страни.

Сравнителната матрица ще се фокусира върху следните тематични области:

  • цялостно обобщение на механизмите за получаване на квалификация в областта на машиностроенето, металообработването и металургията;
  • очаквани резултати от обучението (сравнителен анализ на приликите и разликите най-вече в България, Турция, Испания и Германия, но също така и обобщен вариант за Европа);
  • списък на наличните квалификации;
  • механизми на официална акредитация и признаване;
  • възможности за продължаващо ПОО в областта  на машиностроенето, металообработването и металургията  в различните държави (сравнителен анализ на приликите и разликите най-вече в България, Турция, Испания и Германия, но също така и обобщен вариант за Европа);
  • ECVET: принципи, транснационална мобилност, прилагане на системно ниво (в страни, където е приложимо), прилагане на ниво проект;

 други форми на акредитиране и признаване на резултатите от обучението като част от учене, проведен стаж или придобит професионален опит в чужда страна.