Proje sonuçları

3MVET  ÖĞRETMEN EL KİTABI 

ISBN 978-619-7315-43-1

Bu çıktının ana amacı, Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanlarında müfredatın genel teslimatı ve müfredatın (teori ve pratiğin okul yılı boyunca tahsis edilmesi ve genel olarak program) tasarımından sorumlu öğretmenlerin desteklenmesi olacaktır. (Bir veya daha fazla mesleki yeterliliğe götüren okullar tarafından sunulan meslekler ve yeterlilikler için). Amacımız, yukarıda belirtilen görevleri yaparken iş dünyası ile nasıl işbirliği yapacağınız konusunda rehberlik etmek olduğundan, el kitabı aşağıdaki gösterge alanlarına odaklanacaktır:

 • Metodolojik öğretmenin rolleri ve sorumlulukları (terminoloji ülkelere göre değişir);
 • Gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler ve ek yeterlilik, destek ve mevcut sürekli eğitim olanakları edinme yolları;
 • Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanlarında nitelikler için müfredatın özellikleri (teoriye karşı uygulama);
 • Müfredatta ders saatleri ve pratik faaliyetlerin tahsisi - zorluklar, yasal engeller, çözümler, öğrencilerin / stajyerlerin ihtiyaçlarının ele alınması;
 • İş dünyası ile işbirliği - yasal hükümler, beklenen sonuçlar, görevler, ortak sorumluluklar, teori ve uygulama arasında tutarlılık sağlanması, iş yerlerinin izlenmesi, stratejik yerel ve ulusal işverenlerle temasın sürdürülmesi;
 • Şirkette işe yerleştirme sonucunda Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri / stajyerleri tarafından edinilen pratik becerilerin kalitesinin değerlendirilmesi;
 • Okul eğitimi ve staj eğitiminden elde edilen öğrenme çıktılarının eşleştirilmesi;
 • İşe yerleştirme süresince kapalı birimlerin devlet eğitim standartlarına ve izlenen niteliklere göre haritalandırılması;
 • Sürekli Mesleki Gelişim.

For Download

3MVET MENTÖR (FORMEN) EL KİTABI

ISBN 978-619-7315-44-8

Bu çıktının ana amacı, Makine Mühendisliği, Metal İşleri ve Metalurji alanlarında Mesleki Eğitim öğrencileri / stajyerleri için işe yerleştirme yoluyla sağlanan pratik eğitimlerin şirketlere teslim edilmesinden sorumlu danışmanları desteklemektir (kapsamlı olarak veya uygulamada ilgili işletmede mevcut meslekler için seçici olarak). Amacımız, yukarıdaki görevleri yerine getirirken okullarla nasıl işbirliği yapacağımız hakkında rehberlik etmek ve öğrenciyi tanıtmak, eğitmek, performansı izlemek ve okula rapor vermek olduğundan bu el kitabı aşağıdaki konulara odaklanacaktır:

 • Formen’in (mentor) rolleri ve sorumlulukları;
 • Gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler ve ek nitelik, destek ve mevcut sürekli eğitim olanakları edinme yolları;
 • Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji alanlarında nitelikler için müfredatın özellikleri (teoriye karşın uygulama);
 • Öğrencilerin gerçek iş etkinliklerine yeterince katılmalarının sağlanması - zorluklar, yasal engeller, çözümler, öğrencilerin ihtiyaçlarına değinme;
 • Okullarla işbirliği - yasal hükümler, beklenen sonuçlar, görevler, ortak sorumluluklar, teori ve uygulama arasında tutarlılık sağlanması, stajların izlenmesi, stratejik yerel ve ulusal eğitim ve öğretim sağlayıcılarıyla temasın sürdürülmesi;
 • Şirkette işe yerleştirme sonucunda Mesleki Eğitim öğrencileri tarafından edinilen pratik becerilerin kalitesinin değerlendirilmesi;
 • Staj süresince kapalı birimlerin devlet eğitim standartlarına ve aranan niteliklere uyumunun sağlanması;
 • Sağlık ve güvenlik;
 • Ücretli çıraklık eğitimi ve vasıflı öğrenciler için muhtemel uzun süreli istihdam beklentileri.

For Download

3MVET  TANINIRLIK  MATRİSİ

ISBN 978-619-7315-45-5

Bu çıktının ana amacı, niteliklerin elde edildiği ülkelere bakılmaksızın hem okullarda hem de şirketlerde edinilen öğrenme sonuçlarının teori ve pratik aracılığıyla en fazla transfer edilebilirliğinin sağlanmasıdır (menşe ülkedeki örgün eğitim ve öğretim; iş gücü hareketliliğini gerçekleştirmek için ya da iş gücü hareketliliğinin bir sonucu olarak, yani mesleki eğitim piyasasında nitelikli profesyonel meslek mensurlarının ya da personel ulus ötesi hareketliliğin bir sonucu olarak). Hem müfredattan sorumlu olan öğretmenleri ve hem de  Makina Mühendisliği, Metal İşleri ve Metalurji alanlarındaki şirketlerde pratik eğitimin teslim edilmesinden sorumlu danışmanları, ayrıca aradaki farkı kapatmak için sürekli mesleki eğitim veren ve işçilerin yetkinliklerini ulusal gereksinmelere göre haritalayan, işbirliği ve resmi tanınmadan sorumlu ilgili paydaşları destekleyecektir. Amacımız, edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin Avrupa'da 3M alanında kolaylıkla resmen tanımlanmasına katkıda bulunmak ve aynı zamanda farklı ülkelerde uygulanan en iyi uygulamalardaki tutarlılığın sağlanmasına katkıda bulunmak olduğundan, O3 aşağıdaki konu alanlarına odaklanacaktır:

 • 3M alanında nitelik kazanmak için mekanizmaların genel özeti;
 • Beklenen öğrenme çıktılarının listesi (esasen BG, TK, ES, DE'ye odaklanmak ve aynı zamanda Avrupa çapında varyasyonları özetlemek için farklılıkların ve benzerliklerin karşılaştırmalı analizi);
 • Mevcut niteliklerin listesi;
 • Resmi akreditasyon ve tanıma mekanizmaları;
 • Farklı ülkelerde (farklılıklar ve benzerliklerin karşılaştırılması, başta BG, TK, ES, DE olmak üzere aynı zamanda Avrupa çapındaki varyasyonları özetlemek için) alandaki MEÖ fırsatları;
 • ECVET: ilkeler, ulus ötesi hareketlilik, sistem seviyesinde uygulama (uygulanabilir ülkelerde), proje seviyesinde uygulama, kurumların ödüllendirilmesi için rehberlik;
 • Yabancı bir ülkede çalışma, staj veya öğrenimin bir parçası olarak öğrenim çıktılarını akredite etme ve tanımanın diğer biçimleri.

Download 3MVET Recognition Matrix